نا هماهنگی در اظهار نظر‌ها و سردرگمی مردم

نا هماهنگی در اظهار نظر‌ها و سردرگمی مردم
لازمه اجرای موفق سیاست‌ها در یک جامعه، هماهنگی میان تمام ارکان تصمیم گیر است.
منبع خبر : iribnews.ir