ارز ۴۲۰۰ تومانی، برای واردات کننده یا مصرف کننده؟

ارز ۴۲۰۰ تومانی، برای واردات کننده یا مصرف کننده؟
­رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: ارز ۴۲۰۰ تومانی حذف نمی‌شود، بلکه موضوع بحث این است که ثمره آن بايد به وارد کننده یا مصرف کننده تخصیص یابد.
منبع خبر : iribnews.ir