اجرای آزمایشی درس"آشنایی با مکتب شهید سلیمانی" در دانشگاه جامع امام حسین(ع)

اجرای آزمایشی درس
وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری سرفصل‌های درس «آشنایی مکتب سلیمانی» را به عنوان واحد درسی تدوین و تصویب کرد.

اجرای آزمایشی درس "آشنایی با مکتب شهید سلیمانی" در دانشگاه جامع امام ...

اجرای آزمایشی درس "آشنایی با مکتب شهید سلیمانی" در دانشگاه جامع امام ...

اجرای آزمایشی درس آشنایی با مکتب شهید سلیمانی در دانشگاه جامع امام ...

اجرای آزمایشی درس آشنایی با مکتب شهید سلیمانی در دانشگاه جامع امام ...
اجرای آزمایشی درس "آشنایی با مکتب شهید سلیمانی " در دانشگاه جامع امام حسین(ع)

اجرای آزمایشی درس
منبع خبر : iribnews.ir