کسری ۱۸۰ هزار میلیارد تومانی بخش کشاورزی، در لایحه بودجه

کسری ۱۸۰ هزار میلیارد تومانی بخش کشاورزی، در لایحه بودجه
سخنگوی کمیسیون کشاورزی مجلس گفت: بخش کشاورزی در لایحه بودجه سال آینده به صورت خوش بینانه ۱۸۰ هزار میلیارد تومان کسری اعتبار دارد.

کسری ۱۸۰ هزار میلیارد تومانی بخش کشاورزی، در لایحه بودجه

کسری ۱۸۰ هزار میلیارد تومانی بخش کشاورزی، در لایحه بودجه

در سال آينده كسري بودجه نخواهيم داشت

در سال آينده كسري بودجه نخواهيم داشت
کسری ۱۸۰ هزار میلیارد تومانی بخش کشاورزی، در لایحه بودجه

سال آینده
منبع خبر : iribnews.ir