نظرسنجی‌ها گویای افزایش حمایت از حماس است

نظرسنجی‌ها گویای افزایش حمایت از حماس است


نظرسنجیها گویای افزایش حمایت از حماس است - خبرگزاری صدا و سیما

نظرسنجیها گویای افزایش حمایت از حماس است - خبرگزاری صدا و سیما

نظرسنجیها گویای افزایش حمایت از حماس است - خبرگزاری صدا و سیما

نظرسنجیها گویای افزایش حمایت از حماس است - خبرگزاری صدا و سیما
نظرسنجیها گویای افزایش حمایت از حماس است - خبرگزاری صدا و سیما

نظرسنجی؛ افزایش حمایت از حماس در کرانه باختری نسبت به محمود عباس

نظرسنجی؛ افزایش حمایت از حماس در کرانه باختری نسبت به محمود عباس
www.iribnews.ir › بین الملل › غرب آسیا

نظرسنجی ها گویای افزایش حمایت از حماس است - خبرگزاری صدا و سیما

نظرسنجی ها گویای افزایش حمایت از حماس است - خبرگزاری صدا و سیما
نتایج نظرسنجی انجام شده بین ۱۲۰۰ نفر در غزه و کرانه باختری نشان میدهد هفتاد و دو درصد فلسطینیها معتقدند تصمیم حماس برای حمله به اسرائیل در ...

بایگانیهای سید رضی عمادی - شورای راهبردی روابط خارجی

بایگانیهای سید رضی عمادی - شورای راهبردی روابط خارجی
نظرسنجیها گویای افزایش حمایت از حماس است - خبرگزاری صدا و سیما

نتایج نظرسنجی: اسرائيلیها مخالف آتشبس هستند؛
منبع خبر : iribnews.ir