انجام اولین پیوند کلیه کودکان در سال ۱۴۰۰

انجام اولین پیوند کلیه کودکان در سال ۱۴۰۰
تیم پیوند کلیه کودکان مرکز طبی کودکان اولین پیوند موفقیت آمیز کلیه در سال ۱۴۰۰ در این بیمارستان را انجام داد.
منبع خبر : mehrnews.com