استان مرکزی، پایتخت صنایع ریلی ایران

استان مرکزی، پایتخت صنایع ریلی ایران
۵۰ واحد صنعتی بزرگ و کوچک استان مرکزی، در ساخت تجهیزات ریلی مورد نیاز کشور اعم از انواع واگن‌های باری و مسافری و همچنین لوکوموتیو مشارکت دارند.
منبع خبر : iribnews.ir